LYSTRUP STRAND

Referat fra Hus- og Grundejerforeningens generalforsamling søndag 11. juni 2017

i AmerikanerhusetDette års generalforsamling fandt sted om formiddagen og inden den formelle del

blev afviklet, var der snak over morgenmad, bitter og kaffe.

Vi sang Lystrupsangen og kunne derefter gå i gang med den udsendte dagsorden:


1. VALG AF DIRIGENT


Formanden Thomas Skyggebjerg bød velkommen og foreslog som det første Inger

Pedersen til dirigent, og hun blev valgt.

Inger takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt

indkaldt i henhold til vedtægterne .


2. VALG AF STEMMETÆLLERE


Poul Møller og Ellen Tegllund blev valgt.


3. FORMANDENS BERETNING


Thomas indledte sin beretning med at omtale Skt. Hans-arrangementet i 2016.

Det regnede næsten væk, men trods vejret og et ikke så stort fremmøde var det

hyggeligt og gav kun et mindre underskud.

Dette års Skt. Hans afholdes igen i samarbejde med Bendeskær Skovs

sommerhusforening, og da det i år er på en fredag, er der bestilt godt vejr, stort

fremmøde og masser af hygge.

Næste punkt i beretningen handlede om hjertestarteren. Bestyrelsen har kigget

på økonomien og efter en gennemgang af leje/ejerforhold, er det besluttet at købe

hjertestarteren, da det er billigere. Udgiften udgør fremover ca. 1000 kr. om året.

Grundejerforeningen i skoven er stadig med i driften og betaler halvdelen af

udgifterne.

I den kommende periode vil bestyrelsen arbejde for at nedbringe de store

portoudgifter ved at omlægge korrespondancen med medlemmerne til e-mail. De

sommerhusejere, der ikke kan benytte denne nye form for post, skal fortsat have

indkaldelser, meddelelser o.a. med traditionel papirpost.

Thomas meddelte at foreningen har suppleret vores hjemmeside www.lystrupstrand.

dk med en Facebookgruppe, som man kan følge. Den hedder ’Lystrup

Strand’.

Bevoksningen ved Gryden er blevet klippet ned og ryddet væk. Thomas erindrede

om at foreningen afholder udgifter til klipning af græs i Gryden og i Slugten

mellem Over Stranden og Stranden, men at der herudover er sommerhusejernes

ansvar at klippe græs m.v.

Formanden berettede, at der i årets løb er afholdt 4 bestyrelsesmøder. De har

fundet sted på skift blandt bestyrelsesmedlemmerne, og arbejdet har fungeret

godt og hyggeligt. Ved fælles hjælp er bord/bænkesættene og vejchikanene blevet

flyttet efterår og forår, men to af betonrørene der tjener som chikaner skulle

udskiftes, og Thomas rettede i den forbindelse en særlig tak til Bent og Børge.

Afslutningsvis takkede formanden afgående kasserer Inge Lise Jørgensen og

bestyrelsesmedlem Finn Knudsen for deres arbejde i sommerhusforeningen og

overrakte dem en gave som tak for indsatsen.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget!


4. AFLÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB


Kasserer Inge Lise Jørgensen gennemgik det udsendte regnskab, som ikke gav

anledning til bemærkninger.

Revisor Elisabeth Bay Jensen havde revideret regnskabet uden bemærkninger.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt!


5. FORSLAG FRA BESTYRELSEN


Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at fastholde kontingentet på 300 kr. om

året.

Forslaget blev vedtaget!


6. FORSLAG FRA MEDLEMMERNE


Ingen indkomne forslag


7. VALG TIL BESTYRELSEN


a) Kasserer. Inge Lise Jørgensen ønskede ikke genvalg. Som ny kasserer blev

Grete Granild, Over Stranden 6, valgt.

b) 1 bestyrelsesmedlem. Finn Knudsen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Eva

Schmidt, Vikkevej 1.


8. VALG AF SUPPLEANTER


a) Anne Grete Steensig blev genvalgt.

b) Bent Bundgaard blev genvalgt.


9. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT


a) Elisabeth Bay Jensen genvalgt som revisor

b) Lissy Larsen genvalgt som suppleant


10. EVENTUELT


Finn orienterede om, at Norddjurs Kommune arbejder med at etablere en sammenhængende stiforbindelse mellem Fjellerup og Skovgårde. Bestyrelsen har fulgt arbejdet og rettet henvendelse til kommunen med forslag om at forlænge stiforbindelsen over Rygårde og videre til Lystrup Strand og Hevring. Det har foreløbig resulteret i at Norddjurs i Kommuneplan 2017 under ’Turisme og Friluftsliv’ har vedtaget initiativer om at undersøge muligheden for etablering af et stiforløb mellem Skovgårde og Hevringholm.

Videre under eventuelt blev der ytret ønske om, at man i lighed med tidligere får en noget stabilgrus til fælles afbenyttelse til huller i vejene.

Den nye bestyrelse sørger for en bunke ved Gryden.

Flere deltagere i generalforsamlingen rejste afslutningsvis spørgsmål om højde af bevoksningen på skrænterne.

Thomas og Finn svarede, at bestyrelsen ikke har sanktionsmuligheder overfor sommerhusejere, der ikke klipper buske og træer, og at foreningen kun kan henstille og opfordre til, at man i mindelighed og samarbejde bliver enige om bevoksningen, så den ikke er til gene for naboer.

Den nye bestyrelse vil arbejde med problematikken – evt. med direkte henvendelse til sommerhusejere samt en generel vejledning/opfordring i

forbindelse med udsendelse af indkaldelser/kontingentopkrævning til alle medlemmer.

Dirigent Inger Østergaard Pedersen kunne takke deltagerne for god ro og orden, hvorefter der var hyggeligt samvær med bl.a. sang af ’Skuld gammel venskab rejn forgo’.

Referat: Finn KnudsenLystrup Sangen


Melodi: Gillelejevalsen


Ved så skøn en strand

som man ønske kan,

her ved Kattegat

og tæt ved fjorden bred.

Ligger byen som,

jeg vil synge om,

for det er jo dog

det bedste sted jeg ved.


Ja, her ved LYSTRUP

du lille ferieby,

mange glade minder

gemmer jeg om dig.


Ja, her fra LYSTRUP

Jeg mange minder har.

Hvor jeg end lever

så glemmer jeg dig ej.


Sommeren frisk og sund

svale aftenstund,

drager glade gæster til

fra fjern og nær.

Ja, ved LYSTRUP STRAND,

jeg fred og hvile får,

Derfor har vi alle sammen

dig så kær.


Ja, her ved LYSTRUP

du lille ferieby,

mange glade minder

gemmer jeg om dig.


Ja, her ved LYSTRUP,

dit navn har verdensry.

Hvor jeg end lever,

så glemmer jeg dig ej.Skuld gammel venskab rejn forgo


Tekst: Jeppe Aakjær 1927

Melodi: Skotsk folkemelodi - Auld lang Syne


Skuld gammel venskab rejn forgo

og stryges fræ wor mind?

Skuld gammel venskab rejn forgo

med dem daw så læng, læng sind?

Di skjønne ungdomsdaw, å ja,

de daw så svær å find!

Vi’el løwt wor kop så glådle op

for dem daw så læng, læng sind!


Og gi så kuns de glajs en top

og vend en med di kaw’.

Vi’el ta ino en jenle kop

for dem swunden gammel daw.

Di skjønne ungdomsdaw, å ja,

de daw så svær å find!

Vi’el løwt wor kop så glådle op

for dem daw så læng, læng sind!


Vi tow - hwor hår vi rend om kap

i’æ grønn så manne gång!

Men al den trawen verden rundt

hår nu gjord æ bjenn lidt tång.

Di skjønne ungdomsdaw, å ja,

de daw så svær å find!

Vi’el løwt wor kop så glådle op

for dem daw så læng, læng sind!


Vi wojed sammel i æ bæk

fræ gry til høns war ind.

Så kam den haw og skil wos ad.

Å, hvor er æ læng, læng sind!

Di skjønne ungdomsdaw, å ja,

de daw så svær å find!

Vi’el løwt wor kop så glådle op

for dem daw så læng, læng sind!


Der er mi hånd, do gamle swend!

Ræk øwer og gi mæ dind.

Hwor er æ skjøn å find en ven,

en håj mist for læng, læng sind!

Di skjønne ungdomsdaw, å ja,

de daw så svær å find!

Vi’el løwt wor kop så glådle op

for dem daw så læng, læng sind!