LYSTRUP STRAND

Referat fra Hus- og Grundejerforeningens generalforsamling 2018


Thomas bød velkommen, og kunne konstatere at forsamlingen talte 32, hvor vi ved deadline kun havde 16 tilmeldte, men det er jo positivt, blot betød det hurtigt at få indkøbt lidt mere til morgenkaffen, det klarede Vibeke. Efter rundstykkerne og Lystrupsangengik generalforsamlingen i gang.


1.Valg af dirigent:

Inger blev valgt, og konstaterede generalforsamlingen var lovlig indkaldt, nemlig 14 dage før


2. Valg af 2 stemmetællere:

Niller og Marlene blev valgt.


3. Formandens beretning


4. Aflæggelse af revideret regnskab:

Grethe gennemgik regnskab, det blev godkendt af forsamlingen.


5. Forslag fra bestyrelsen

herunder fastsættelse afkontingent 300,-kr. for 2018/2019

Blev vedtaget


6. Forslag fra medlemmer

(skal være formanden i hænde senest 27. maj 2018)

Indkommen forslag om at få vejene afrettet, det viste sig at være dyrere end først antaget ca. 65.000. Fra klitrosevej var der utilfredshed med vejens beskaffenhed. Der blev nævnt, at det grus, som ligger til fri afbenyttelse indeholder for lidt klæg. Der var en del snak om vejene, bl.a. at meget store køretøjer trykker vejene, her tænkes specielt på Over Stranden, men man mener også at vejene må have den beskaffenhed der skal til. Forsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til, at arbejde videre med, hvad derladersig gøreinden for den økonomi vi har.

Beplantningen i slugten skal klippes igen i år, der blev nævnt at Bjørneklo breder sig, bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen.

Tilejerforeningens plads ved petanquebanen, blev der foreslået at indkøbe fodboldmål, det arbejder bestyrelsen også videre med.


7. Valg af bestyrelse:

Følgende er på valg: Valg af formand, Thomas ønsker genvalg.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Vibeke ønsker genvalg,

Børge ønsker ikke genvalg.

Henrik fra Over Stranden 10 blev valgt.

8. Valg af 2 suppleanter

Suppleanter sidder 2 år af gangen, så de er de samme for næste periode.

9. Valg af revisor og revisor suppleant.

Begge blev genvalgt.10.


Eventuelt.

Igen i år en masse snak om beplantnings højde, bestyrelsen har ingen beføjelser desangående, man bliver nød til at finde ud af det med en snak over hækken.

Der var stor tilfredshed med at afholde generalforsamling hos Børge, bestyrelsen havde indkøbt en gave til ham som tak og blomster til Maren Marie.


Referat: Eva

Afholdt søndag den 3. juni på Østbyvej 2 Allingåbro