LYSTRUP STRAND

Referat fra Hus- og Grundejerforeningens generalforsamling lørdag 11. juni 20161. VALG AF DIRIGENT


Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i

Amerikanerhuset, Strandvejen Lystrup Strand.

I henhold til dagsordnens punkt 1 foreslog han Inger Pedersen til dirigent, og hun

blev valgt.

Inger takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var

lovligt indkaldt rettidigt.


2. VALG AF STEMMETÆLLERE


Poul Møller og Bent Bundgaard blev valgt.


3. FORMANDENS BERETNING


Arne Munk indledte beretningen med tyk røg. Eller rettere: Han appellerede til at

man ikke smider græs og frisk hækafklip på Sankt Hans bålet. Sidste års

arrangement blev afviklet i godt vejr og med fin stemning, men altså også med en

tyk røg ind over sommerhusene.

Til årets Sankt Hans er der åbnet for grenaffald en uge tidligere, så det kan nå at

tørre bedre.

Arne udtrykte tilfredshed med at vi atter kan holde Sankt Hans i fællesskab med

Bendeskjær Skovs Sommerhusforening.

Beretningen beskæftigede sig på flere punkter med trafikken i

sommerhusområdet. Der er opsat 20 km skilte på Sandagervej, Over Stranden og

Ved Stranden og Arne henstillede til at sænke hastigheden på vejene.

Endvidere er der rettet henvendelse til Norddjurs kommune om manglende

skiltning på vejen mod Hevring, og så er der igen blevet påkørt en af vores

vejchikaner. Samme vejchikaner bliver renoveret i år.

På sidste års generalforsamling var der forespørgsel om muligheden for at få en

professionel til at vedligeholde vejene. Formanden havde undersøgt prisen, der vil

være på omkring 150 kr. pr. grund om året. På den baggrund har bestyrelsen

stillet forslaget i bero og opfordrer til at man benytter sig af det stabilgrus, der

ligger ved Gryden og selv udbedrer huller i vejene.

Omkring foreningens økonomi, fortalte Arne, at den så fin ud, bl.a. takket være

at mange udgifter bliver dækket via sponsorater og at omkostningerne til

hjertestarter og Sankt Hans bliver delt med Bendeskjær Skovs

Sommerhusforening. ’Det er rart, at vi kan holde kontingentet på samme plan og

samtidig spare lidt op til uforudsete udgifter, der kan komme’, sagde formanden.

Et spørgsmål fra sidste års generalforsamling om græsslåning af fællesarealer

besvarede Arne med at græsslåning betalt af Sommerhusforeningen finder sted i

Gryden og på Stien mod øst 15 gange årligt.

Endelig var der information om at referater fra generalforsamlingerne fremover

kan ses på foreningens hjemmeside www.lystrup-strand.dk, at medlemslister kan

rekvireres hos kassereren og at der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i

perioden.

Arne Munk takkede til slut bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget!


4. AFLÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB


Kasserer Inge Lise Jørgensen fremlagde regnskabet, der som allerede omtalt i

formandens beretning så fint ud.

Revisor Elisabeth Bay Jensen havde revideret regnskabet uden bemærkninger.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt!


5. FORSLAG FRA BESTYRELSEN


Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at fastholde kontingentet på 300 kr. om

året.

Forslaget blev vedtaget!

Bestyrelsen havde udsendt et forslag til revidering af foreningens vedtægter til

medlemmerne. Foreningens sekretær Finn Knudsen gennemgik ændringerne,

som fik en positiv modtagelse.

Dog var der fra medlem Jørgen Groht indsendt en kommentar til vedtægternes

paragraf 6.

Vedtægternes oprindelige formulering om at ’Medlemmerne er pligtige til stedse at

holde grundene fri for ukrudt. Ejeren eller brugeren af en grund er pligtig til at sørge

for at beplantningen ikke er til gene for de tilstødende arealer’ var i det udsendte

ændringsforslag foreslået ændret til ’Ejeren eller brugeren af en grund sørger for at

beplantningen ikke overskrider lokalplanens bestemmelser om højde o.a.’.

Jørgen argumenterede imod ændringen og henviste til, at der hersker uklarhed

på området, bl.a. fordi naturklagenævnet har underkendt et punkt i lokalplanen

om højde på beplantningen i zone 2.

På den baggrund, var der fra bestyrelsens side og på generalforsamlingen enighed

om, at bruge Jørgen Grohts forslag til formulering af paragraf 6:

’Ejeren eller brugeren af en grund er pligtig til at sørge for at beplantningen ikke

er til gene for de tilstødende arealer. Endvidere henvises der til, at lokalplanens

bestemmelser om beplantningens højde o.a. skal overholdes’.

Med denne ændring var der på generalforsamlingen tilslutning til de reviderede

vedtægter. Men der stilles særlige krav for ændring af vedtægterne:

For at ændre vedtægterne kræves at mindst halvdelen af medlemmerne er til

stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de

afgivne stemmer.

Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned

med mindst 14 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken, der uden

hensyn til de mødendes antal, kan tages en gyldig beslutning, såfremt 2/3 af

de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Så da der på generalforsamlingen, ikke var det i forhold til vedtægterne fornødne

antal fremmødte medlemmer, indkaldes der derfor til ekstraordinær

generalforsamling lørdag den 2. juli kl. 10 ved ’Skuret’ med henblik på endelig

godkendelse af vedtægtsændringerne.


6. FORSLAG FRA MEDLEMMERNE


Forslaget vedr. vedtægtsændringerne fra Jørgen Groth blev behandlet under

punkt 5 og vedtaget.


7. VALG TIL BESTYRELSEN


a) Formand. Arne Munk ønskede ikke genvalg. Som ny formand blev Thomas

Skyggebjerg, Grønningen 5, valgt.

b) 2 bestyrelsesmedlemmer. Børge Rasmussen genopstillede og blev valgt.

Ellen Tegllund ønskede ikke genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem blev

Vibeke Pedersen valgt.


8. VALG AF SUPPLEANTER


a) Vibeke Pedersen afløst af Anne Grete Steensig.

b) Bent Bundgaard blev genvalgt.


9. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT


a) Elisabeth Bay Jensen genvalgt som revisor

b) Lissy Larsen genvalgt som suppleant


10. EVENTUELT


Finn takkede på bestyrelsens vegne Ellen og Arne for deres indsats i

bestyrelsesarbejdet til gavn for sommerhusområdet ved Lystrup Strand.

Herefter var generalforsamlingens formelle del slut og dirigenten Inger Pedersen

kunne takke for god ro og orden.


Referat: Finn KnudsenReferat fra Hus- og Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling 2. juli 2016


Foreningens nyvalgte formand Thomas Skyggebjerg bød velkommen til den

ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt ved foreningens skur ved

Gryden. Mere end tyve var mødt op og fire medlemmer afgav stemmer pr.

fuldmagt.


1. VALG AF DIRIGENT


Bestyrelsen foreslog Inger Pedersen som dirigent og hun blev valgt.

Inger takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var

lovligt indkaldt rettidigt.


2. GODKENDELSE AF VEDTÆGTSÆNDRINGER


Foreningens sekretær Finn Knudsen redegjorde for vedtægtsændringerne, som

efter afklarende spørgsmål blev vedtaget enstemmigt.


Referat: Finn Knudsen