LYSTRUP STRAND

Vedtægter for Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand


§1

Foreningens navn er Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand.

Foreningen omfatter samtlige ejere og lejere af ejendomme indenfor Lokalplan nr. 75-701 for

Sommerhusområdet ved Lystrup Strand, Norddjurs Kommune.

Foreningens hjemsted er Norddjurs Kommune.


§2

Alle ejere og lejere af ejendomme indenfor det i §1 angivne område har ret og pligt til at være

medlem af grundejerforeningen.

Ophører et medlem med at være ejer af en af de omhandlede ejendomme bortfalder

medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent

eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte ejendomme indtræder samtidig med erhvervelsen,

uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden

anpartsvis ret til foreningens formue, herunder ejendommene matrikelnummer 6as. 5bu. 5bq.

Lystrup by, Vivild, nemlig det til området hørende fællesareal.

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælger og

indtræden for køber skal senest 14 dage efter handlens indgåelse fremsendes til foreningen.

Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælger er i kontingentrestance eller i

restance med ydelser og bidrag til foreningen er pligtig til at udrede det skyldige beløb og hæfter

solidarisk med sælger for de ejendommen påhvilende forpligtelser og får først de med

medlemskabet følgende rettigheder, når restancen er udlignet tilligemed påløbne omkostninger.


§3

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser bl.a. overfor offentlige

myndigheder samt vedligeholde fælles faciliteter, ejendom og areal.

Gennem forskellige aktiviteter arbejdes der for at sikre Lystrup Strand som et rekreativt

naturområde ved Norddjurslands kyst til gavn for både sommerhusejere og gæster ved stranden.


§4

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser, med mindre generalforsamlingen med

4/5 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer har vedtaget anden hæftelse for

enkelte konkret angivne forpligtelser vedrørende anlæg og vedligeholdelse af veje og stier,

vandforsyning, elforsyning og anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer.

Bestyrelsen for grundejerforeningen kan lade sådanne beslutninger tinglyse servitut eller

pantstiftende på de enkelte ejendomme uden særskilt godkendelse fra grundejerne under

forudsætning af, at dette har været tilkendegivet på en forud offentliggjort dagsorden.

Den solidariske hæftelse kan dog ikke overstige det dobbelte af den enkelte ejendoms

forholdsmæssige andel i lånebeløbene.

Såfremt medlemmer i medfør af bestemmelserne om den solidariske hæftelse må indfri andre

medlemmers andel helt eller delvis, har de ret til at få de således erlagte beløb, herunder renter

og omkostninger, godtgjort af foreningen, hvis bestyrelsen i så fald kan udskrive ekstra kontingent

til dækning af refusionsbeløbene.


§5

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen på grundlag af et af

bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår.

Kontingentet betales forud for et år ad gangen. Der betales kontingent for hver bebygget

ejendom, et medlem er ejer af.

Foruden det årlige kontingent, er medlemmerne pligtige til at betale de ydelser og bidrag, der

påhviler de enkelte ejendomme for de lån, som eventuelt måtte bliver optaget i medfør af

bestemmelserne i §4.


§6

Ejeren eller brugeren af en grund er pligtig til at sørge for at beplantningen ikke er til gene for de

tilstødende arealer. Endvidere henvises der til, at lokalplanens bestemmelser om beplantningens

højde o.a. skal overholdes.


§7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller

ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juli måned.

Generalforsamlingen skal afholdes i Norddjurs Kommune. Indkaldelse til såvel ordinære som

ekstraordinære generalforsamlinger sker ved brev med mindst 14 dages varsel. Det reviderede

regnskab for det forløbne regnskabsår udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til

den ordinære generalforsamling. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være

bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke

emner der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger

kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne meddelte

dagsorden.


§8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller

når mindst 8 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom og samtidig

nærmere angiver, hvilke emner der ønskes behandlet. Bestyrelsen er forpligtet til senest 4 uger

herefter at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling.


§9

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen A) Valg af formand, for så vidt denne er på valg. B) Valg

af kasserer, for så vidt denne er på valg. C) Valg af bestyrelsesmedlemmer for så vidt disse

er på valg.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære

generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingens afholdelse.


§10

Alle valg og beslutninger vedrørende foreningens anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Hvert medlem har en stemme. Man kan alene være medlem, hvis man ejer eller lejer en bygning

eller ubebygget grund. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske

skriftligt, når 1 medlem kræver skriftlig afstemning.

Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmagt.

Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver

stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes

ikke for afgivne.

Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned med mindst 14

dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken, der uden hensyn til de mødendes antal, kan

tages en gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.


§11

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens

forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende

bestyrelsesmedlemmer.


§12

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt

beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende

for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel

indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmerne

er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne

pålagte pligter – det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen, uanset sagsanlæg

eller senere anke, skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsen opfyldes.


§13

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, og afgår efter

tur. Der afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer hvert år. Efter første år afgår 2 medlemmer efter

lodtrækning. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år.

Genvalg kan finde sted.

Formanden og kasserer vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med

næstformand og sekretær.

Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af

bestyrelsen trufne beslutninger.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, i fornødent omfang at

engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af revisor,

advokat, ingeniør eller landinspektør.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan generalforsamlingen, dersom det efter

arbejdets karakter, skønnes rimeligt, tillægge formand, kasserer og sekretær et mindre honorar.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer

udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant

udvalg har ikke besluttende myndighed.


§14

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige

myndigheder som overfor private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på

generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forening med to af bestyrelsens medlemmer.


§15

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, dog mindst en gang i

kvartalet, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden

eller næstformanden.

Formanden eller i hans fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af

stemmelighed den afgørende stemme.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af

rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte

repræsentanter.

Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal

hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at

modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af

stedfortræder.


§16

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter.

Anerkendelse skal foreligge skriftligt. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt

medlemsprotokol.

Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdningen skal henstå i bank eller sparekasse

og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med

formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr.

1.000,-.

Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts. Årsregnskabet afleveres af kassereren til

formanden inden den 15. april.

Formanden videreekspederer regnskabet til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14

dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger.

Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 1. juni.


§17

Såfremt foreningen opløses, fordeles dens eventuelle midler – efter at mulig gæld er betalt –

ligeligt til de på ophævelsestidspunktet registrerede medlemmer.Behandlet på foreningens generalforsamling,

Lystrup Strand 11. juni 2016 og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2. Juli 2016.